Klub zastupnika SDP-a u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona uložit će amandman koji je usko vezan za direktora škole Semira Šejtanića.


Amandmanom se traži da osuđena osoba ne može obnašati dužnost direktora.

Tako bi prema opoziciji novi direktor osnovne škole mogao biti samo ako ispunjava sljedeće uslove:

- Da ispunja uslove za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u kojoj konkuriše

- Da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina iskustva na poslovima u nastavi ili pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi

- Da ima završen II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa

- Da ima najmanje zvanje mentora

- Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs 

- Da nije služio kaznu ili pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju

- Da nije osuđivan za kazneno djelo i privredni prijestup nespojiv s obavljanjem dužnosti direktora škole

- Da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandidira za direktora

- Da ne boluje od zarazne ili duševne bolesti

- Da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima

- Da nije osoba protiv koje je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više kaznenih djela za koja se odredbama važećeg Kaznenog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više

- Da nije osoba koja ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH

- Da nije osoba razrješena dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.

 

Pomenuti pravomoćni osuđenik Semir Šejtanić, koji je osuđen na uslovnu kaznu od 10 mjeseci zato što je svjesno svojim potpisom ovjerio službeni dokument kojom je krivotvorio podatke o radnom iskustvu stranačkog kolege Aldena Kajtaza da bi se zaposlio u federalnom ministarstvu obrazovanja, i sebi je sredio "nešto" papirologije.


 H.in / A. K. / Novikonjic.ba