Na osnovu člana 36. Statuta RTV d.o.o. Konjic i Odluke Nadzornog  odbora RTV d.o.o. Konjic br:16/2019  od  29. 11. 2019..godine raspisuje se:


J A V N I   K O N K U R S

 

Za izbor i imenovanje direktora RTV d.o.o. Konjic

1.      Objavljuje se Javni Konkurs za izbor i imenovanje direktora RTV d.o.o. Konjic na mandatni period od četiri (4) godine, uz saglasnost Osnivača.

2.  Opis pozicije:

     Direktor RTV d.o.o. Konjic nadležan je za slijedeće poslove:

·         da organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Društva

·         da zastupa i predstavlja  društvo u unutrašnjem i vanjskom prometu

·         da vodi poslovanje i donosi odluke

·         da predlaže osnove i programske politike

·         da predlaže programe rada i planove rada i razvoja i preduzima mjere za njihove sprovođenje

·         da predlaže organizaciju Društva

·         da priprema i izvršava Odluke i o provođenju istih izvještava Nadzorni odbor

·         za provedbu Statuta i ostalih akata

·         za izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja

·         za zapošljavanje i otpuštanje radnika u skladu sa važećim zakonima i propisima

·         da prima radnike u radni odnos i vrši raspored na poslove

·         da posjeduje organizacione sposobnosti vezane za obavljanje pomenutih poslova;

·         da poznaje rad na računaru;

·         da obavlja poslove glavnog i odgovornog urednika

·         da predlaže programsku šemu radija i televizije

·         da daje zadatke novinarima za provođenje programske šeme

·         da obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva

3. Opći i posebni uslovi
Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uslove:
a) Opći uslovi

1.      Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje (ljekarsko uvjerenje)

2.      Da je državljanin Bosne i Hercegovine

3.      Da je stariji od 18 godina

4.      Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom
    nivou BiH, u periodu od tri godine od objavljivanja javnog konkursa

5.      Da nije pod optužnicom međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji
    (član IX 1. Ustava BiH)

6.      Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,
    vladinim i drugim imenovanjima FBiH

7.      Da nema privatni/finansijski interes u javnom preduzeću u kojem se kandiduje

8.      Da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu
odredbi Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti FBiH

9.         Da nije osuđivan za krivična djela i za privredni prijestup nespojive sa dužnošću
   direktora 5 godina od dana pravosnažnosti presude isključujući i vrijeme zatvorske
   kazne

10.  Da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti direktora

11.  Da ne postoje zakonske smetnje za izbor i imenovanje.

 

b) Posebni uslovi:
1. Da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS) – završen fakultet društvenih nauka-diplomirani        

    žurnalista po starom sistemu obrazovanja ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS ),  

    drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja društvenog ili tehničkog smjera na

    odsjecima komunikologija i novinarstvo.
2. Da ima najmanje 3. godine radnog iskustva u elektronskim medijima

3. Da ima radno iskustvo najmanje 5 (pet) godina nakon sticanja visoke stručne spreme
4. Da nije član nijednog nadzornog, upravnog ili školskog odbora
5. Da nije vlasnik ili član uprave nekog privrednog društva, ustanove ili institucije
6. Da posjeduje Certifikat o završenom usavršavanju izdatog od strane nadležnog

    organa, a u skladu sa važećim odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i
    članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem
    državnog kapitala
7. Da posjeduje stručno znanje iz oblasti rada i organizacije privrednih društava, kao
    i sposobnost tumačenja propisa iz oblasti za koju je društvo osnovano
8. Da ima komunikacijske i organizacijske sposobnosti
9. Da ima sposobnost tumačenja propisa iz oblasti za koju je društvo osnovano
10. Da ima sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima
11 Da aktivno poznaje najmanje jedan strani jezik (engleski)
12. Da nije rukovodio društvom-preduzećem na kojem je pokrenut stečajni postupak
13. Kandidat za direktora je obavezan uz prijavu na javni konkurs podnijeti plan i
      program razvoja društva


Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
- Kraću biografiju sa adresom i kontaktom
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- Dokaz o traženoj stručnoj spremi ( ovjerena kopija diplome)
- Dokaz o radnom iskustvu
- Program razvoja društva za period od 4 godine
- Izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa za tačke 3., 4., 5., 6. 7. i 8 općih
  uslova
- Izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa za tačke 4., 5. i 12. posebnih
  uslova
- Uvjerenje nadležnog organa za tačke 9. i 10. općih uslova tražit će se od kandidata koji
  bude predložen za konačno imenovanje
- Certifikat o završenom usavršavanju izdatog od strane nadležnog organa, a u skladu sa
  važećim odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i
  uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Javni Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od zadnjeg objavljivanja odnosno objave u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Prijavu sa svim traženim podacima treba dostaviti  putem preporučene pošte na
adresu: RTV d.o.o. Konjic,  Trg državnosti-Alija Izetbegović do broja 1,  88400 Konjic.   


Na koverti obavezno naznačiti .“Prijava na Javni Konkurs za izbor i imenovanje direktora
„RTV“ d.o.o. Konjic- ne otvarati“

 

Novikonjic.ba

                                                                                         

Policijska patrola PU Konjic proteklog je vikenda u ulici Maršala Tita zaustavila vozača Alfa Romea M. Ć. (23) iz mjesta Idbar kod Konjica.


U vozilu se kao suvozač nalazio A. A. (20), također iz Konjica, a prilikom kontrole u jednom trenutku policajci su primijetili da A. A. stavlja u usta nepoznatu tvar, koju je progutao.

On je pozvan u Policijsku stanicu Konjic, gdje je u razgovoru priznao da je progutao opojnu drogu kada je vidio da mu prilazi policajac.

Nakon toga počeo je osjećati mučninu te je povratio tri PVC smotuljka u kojima se nalazila bijela praškasta tvar za koju je A. A. rekao da je kokain.

Droga je uz potvrdu izuzeta, a A. A. je uhapšen.

avaz.ba

”Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko neretvanskog kantona (HNK) poduzeli su sve mjere i radnje u svojoj nadležnosti i deblokirali ulaz na deponiju Uborak”, potvrdio je za Mostarski.ba Ljudevit Marić portpaol MUP-a HNK-a.

KONJIC - Sinoć je u Gradskoj povodom 5. decembra – Međunarodnog dana volontera održana gala svečanost “Noć konjičkih volontera” u organizaciji Udruženja “Volonteri i prijatelji konjičke regije” (VIPK) i portala Novikonjic.ba na kojoj je sportisti Mahiru Mujiću za uspješnu realizaciju “Konjičkog noćnog cenera” (KNC) dodjeljeno “Priznanje za istaknuti građanski aktivizam i razvoj demokratije u lokalnoj zajednici 2019.”


Bivšem pripadniku Armije RBIH, Luki Ivaniševiću dodjeljena je Zahvalnica, a velika akcija pošumljavanja područja koje je zahvatio požar, uništivši veliku površinu šumskog fonda na Boračkom jezeru proglašena je za Najbolju volontersku akciju 2019. godine u organizaciji sportskog kolektiva Kluba dizača tegova “Neretva”. U ovoj akciji učestvovalo je preko 150 građana, a zasadili su 10.000 sadnica javora i jasena.

Za Volonterku godine proglašena je studentica Fakulteta informacionih tehnologija Lamija Mezit iz Orahovice, dok je za Volontera godine proglašen student International Burch University, Sejo Ivković iz Jablanice.

Behir Balić, Amar Perva, Ali Muhibić, Dino Muhibić, Dino Mešukić, Arnes Arnaut, Kenan Čilić, Seid Alić i Edis Zatega, tim lideri Konjičkog noćnog cenera preuzeli su 100 zahvalnica za volontere utrke, a ispred Omladinske banke Konjic dodjeljeni su certifikati za 20 polaznika.

Predsjednik Skupštine VIPK-a, Mustafa Kurtić uručenjem bedževa promovisao je nove članice i članove NVO VIPK Konjic: Hasana Novalića, Behira Balića, Jadranku Omeragić, Namika Džaferagića, Azru Mezit, Adelu Grlica, Safeta Sakića, Dženana Makana, Mersidu Šoljić i Faruka.

Zahvalnice za doprinos u radu NVO VIPK i pozitivnim promjenama u zajednici dodjeljene su mještanima naselja Orahovica: Hasanu Mezitu, Esadu Mezitu, Arminu Mezitu, Zerini Mezit, Kenanu Bubalo, Safetu Sakiću, Dženanu Makanu, Ademu Hajdaru, Ramizu Mezitu, Ibrahimu Hajdaru, Vedadu Bubalo i Ismaru Turkoviću.

Iz biografije nagrađenih

Mahir Mujić, Konjičanin sa adresom stanovanja u Sarajevu koordinirao je veliki sportski događaj – prvu rekreativnu utrku u dužini od 10 kilometara kroz najljepše dijelove Konjica pod nazivom „Konjički noćni cener 2019“. Organizacija događaja privukla je oko 1.000 učesnika iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i šire regije. Ovaj maratonac i humanista velikog srca, čovjek koji godinama prodaje kilometre, a onda prikupljenim novcem pomaže bolesnoj djeci, imao je mnoge prepreke od strane općinske administracije, ali je uz podršku i pomoć prijatelja sporta, istaknutih bh. sportista, medija i volontera sve uspješno realizovao na opće zadovoljstvo javnosti. Načelnik općine Konjic pružio je ruku ovom plemenitom mladiću i trka je mogla početi. Nakon ove utrke sa velikim entuzijazmom uz podršku prijatelja formirao je i Atletski klub „Pace“ Konjic te najavljuje još mnogo lijepih sportskih manifestacija u budućnosti.

Luka Ivanišević, rođen u Ostrošcu, školovanje i radni vijek provodi u Konjicu i u Sarajevu, gdje je završio Mašinski fakultet. Penzioner je organa uprave općine Konjic. Luka je poznati humanista, društveni aktivista i čovjek koji je zajednici poklonio hiljade volonterskih sati. Tokom cijelog ratnog perioda bio je pripadnik Armije RBiH i rukovodilac u službi CZ. Prije rata, pored ostalog, bio je član savjeta MZ, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva preduzeća Igman i Općine Konjic, a njegov volonterski rad posebno je prepoznat i zapažen tokom rata, kada je formirao Aktiv građana srpske nacionalnosti. Njihova aktivnost ne prestaje ni poslije rata kada rade na obnovi kuća i međuljudskih odnosa što je posebno značajno u ukupnoj obnovi grada i općine Konjic.

Klub dizača tegova “Neretva” Konjic često zovu „Divovi sa Neretve“ i to s razlogom, jer oni su istinski sportski šampioni, humanisti, višestruko dokazani. Početkom oktobra ove godine u saradnji sa preduzećem “Šumarstvo-Prenj”, realizirali su veliku akciju pošumljavanja iznad Boračkog jezera. Riječ je o području koje je 2012. godine zahvatio požar, uništivši veliku površinu šumskog fonda. U akciji koju je vodio Klub dizača tegova „Neretva“ Konjic učestvovalo je preko 150 građana, a zasadili su 10.000 sadnica javora i jasena!

Lamija Mezit je volonterka i članica Udruženja VIPK. Aktivistica iz MZ Orahovica i svijetli primjer nove generacije mladih ljudi Konjica koja je inicirala uspješnu volontersku akciju „Plaža je uređena – svi na kupanje“.

Sejo Ivković je volonter i član Udruženja VIPK. Aktivista iz Jablanice, kojem je povjerena uloga Glavnog urednika nezavisnog portala Novikonjic.ba i čiji redakcijski tim podiže kvalitet rada te kao medij sve više dobiva na značaju u lokalnim zajednicama Konjic i Jablanica.

Priznanje za građanski aktivizam i razvoj demokratije dodjeljuje se po drugi put u Konjicu, s ciljem motiviranja građana za jači angažman na promociji, poticanju i razvoju demokratije i građanskog aktivizma. Prijedloge uz obrazloženje po javnom pozivu dostavljali su pojedinci, kućni savjeti, NVO, mjesne zajednice, političke stranke, društvene organizacije, privredni i drugi subjekti.

Događaju je prisustvovao veliki broj volontera, prijatelja i donatora ove dvije organizacije, a druženje je nastavljeno duboku u noć.

Fotografija Volonteri i prijatelji konjičke regije.

Fotografija Volonteri i prijatelji konjičke regije.

Fotografija Volonteri i prijatelji konjičke regije.

Fotografija Volonteri i prijatelji konjičke regije.

Fotografija Volonteri i prijatelji konjičke regije.

Fotografija Volonteri i prijatelji konjičke regije.

Novikonjic.ba

Večeras je Konjic slavio volonterizam, građanski aktivizam, humanizam, ljudskost, borbu za slobodu i demokratiju.


Gradu i svijetu, konjički volonteri poslali su najljepšu poruku i poziv: građanine aktiviraj sebe, svoju porodicu, svoje prijatelje, svoje susjedstvo, sve daj za što bolji, ljepši i humaniji Konjic.

Svi smo odgovorni za društvo u cjelini, upitajmo se koliko doprinosimo dobrobiti zajednice. Koliko smo uradili za svoju ulicu, komšiluk, mjesnu zajednicu, školu, svoj grad, sugrađane, za sebe jer svi smo neraskidivo povezani, dio cjeline...

(uskoro donosimo reportažu sa događaja)

 

Novikonjic.ba

Druga po redu manifestacija “Noć konjičkih volontera 2019“ u organizaciji NVO VIPK i portala Novikonjic održat će se večeras u svečanoj sali restorana Gradska u Konjicu sa početkom u 19:00 sati.


Izbor će se vršiti u sljedećim kategorijama:

1.)    Priznanje za građanski aktivizam i razvoj demokratije u 2019.

2.)    Zahvalnica za građanski aktivizam i razvoj demokratije

3.)    Najbolja volonterska akcija u 2019.

4.)    Najbolja volonterka godine 2019.

5.)    Najbolji volonter godine 2019.

Pored izbora najboljih uslijedit će i dodjela zahvalnica u organizaciji nekoliko udruženja i organizacija, a na kraju programa bit će organizovana I bogata tombola za sve prisutne.

Novikonjic.ba

Na suđenju u slučaju Ramiza Drekovića svjedok Tužilaštva Mujo Šubara je kazao da je 1995. godine bio komandir odjeljenja zaduženog za haubicu 122 milimetra stacioniranu na području Bjelimića.

Mostar — MUP HNK je u saopštenju za javnost naglasio kako se poduzeti “sve raspoložive zakonom predviđene mjere i radnje u cilju održavanja javnog reda i mira te poštivanja zakonskih propisa o javnom okupljanju, te nesmetanog odvijanja prometa i funkcioniranje javnih službi”.

Dragi volonteri, gdje god se nalazili, želimo vam sretan vaš dan, 5. decembar Međunarodni dan volontera!


Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 1985. godine. Od tada se svake godine 5. 12. obilježava Međunarodni dan volontera.

Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Hvala vam što pripadate grupi predanih ljudi koji mijenjaju svijet nabolje!

Čestitamo vam na dosadašnjem volonterskom angažmanu, čestitajte i vi sami sebi, zaslužili ste! Želimo vam da današnji dan proslavite u društvu volontera, korisnika vašeg volontiranja, vaših organizatora volontiranja i drugih vama dragih ljudi i da nastavite raditi stvari od neprocjenjive važnosti za naše društvo!

Obilježavanjem Međunarodnog dana volontera podsjećamo kako svaki novi dan donosi priliku da kroz volontiranje pokrenemo promjene u zajednici u kojoj živimo.

„Nikada ne sumnjaj da mala grupa može promijeniti svijet, uistinu to je jedino što ga je ikada i mijenjalo“. (Margaret Mead)

Volontiranjem mladih društvo postaje bogatije za: stvaranje novih vrijednosti; povećava se građanska odgovornost i aktivizam mladih; razvija društvena solidarnost; bolje socijalno uključivanje mladih u društvo; razvijanje kreativnosti i tolerancije; bolji kvalitet življenja; humanije društvo; prevenciju poremećaja u ponašanju, jer stručnjaci kažu da je usamljenost pojedinca najveći problem današnjice; bolju konkurentnost mladih na tržištu rada; povećanje socijalnog kapitala i društvene kohezije.

Udruženje „Volonteri i prijatelji Konjica“ svake godine obilježavaju Međunarodni dan volontera, pa će tako biti i ove godine. Povodom Međunarodnog dana volontera VIPK će u saradnji sa portalom „Novikonjic.ba“ 6.12. u 19 sati u Gradskoj kafani dodijeliti godišnje nagrade, priznanja i pohvale najboljem volonteru/ki i organizatoru volontiranja na području općine Konjic, a bit će uručeno i specijalno priznanje za građanski aktivizam i razvoj demokratije u lokalnoj zajednici. Time su volonteri Konjica učinili da ovaj grad bude dio svjetskog događaja volontera.

Dobro došli svi!

Novikonjic.ba

Danas i sutra na snazi je Odluka o izmjeni režima saobraćaja u Konjicu.

Stranica 2 od 260