Inicijative vijećnika

Inicijative vijećnika (9)

Na održanoj 12. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic, u okviru diskusije o Nacrtu Budžeta općine Konjic za 2019. godinu vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak uputio je prijedlog nadležnim općinskim službama da se u okviru kapitalnih grantova uvrsti nova stavka „Konjička žičara – izrada studija izvodljivosti“.

Na nedavno održanoj 12. sjednici OV Konjic, vijećnik SDP-a, Ibro Hero podnio je inicijativu vezano za zaštitu i obavezu čuvanja kulturno-historijskih spomenika, odnosno pronađene biste narodnog heroja Maksima Kujundžića.

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Konjic, vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak uputio je Inicijativu kojom se traži izmjena Odluke o radnom vremenu kako bi se omogućilo duže radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Konjicu.

Na 7. sjednici Općinskog vijeća Konjic (30.10.2017.), vijećnik SBB-a Senid Balić uputio je inicijativu kojom se traži donošenje odgovarajućeg općinskog propisa kojim će mladi bračni parovi biti oslobođeni plaćanja previsokog poreze na promet nekretnina.

Na šestoj radnoj sjednici OV Konjic, održanoj dana 22. 9. 2017.godine, vijećnik BPS -Sefer Halilović Konjic, Adnan Džumhur podnio je slijedeću inicijativu:

Portal Novikonjic.ba nastavlja sa prezentacijom aktivnosti vijećnika i vijećnica Općinskog vijeća Konjic.

Na jučer održanoj 5. sjednici Općinskog vijeća Konjic, vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak uputio je inicijativu prema nadležnim općinskim službama i JKP „Standard“ za adekvatno uređenje zelenih površina u Konjicu naziva „Parkovi po mjeri djeteta“.

Klub mladih vijećnika SDP BiH uputio je otvoreni poziv građanima BiH, "da se zajednički suprostave hororu na bh. ulicama i izbore za izmjene naziva ulica i drugih javnih prostora i institucija koji nose ime po ratnim zločincima i fašistima te pozivam što više ljudi da se pridruži ovoj akciji."

Vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak na prvoj redovnoj sjednici OV Konjic podnio je inicijativu za izmjenu Poslovnika o radu OV Konjic sa sljedećim sadržajem:

" U skladu sa Statutom Općine Konjic i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, podnosim inicijativu za izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća Konjic.

Član 59. (1) Poziv na sjednicu OV upućuje se najmanje sedam dana prije održavanja sjednice vijećnicima, općinskom načelniku, rukovodiocima općinskih službi i ostalim učesnicima u sjednici, skupa sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda.


Član 59. (1) dopunjava se i glasi: Poziv na sjednicu OV upućuje se najmanje sedam dana prije održavanja sjednice vijećnicima, općinskom načelniku, rukovodiocima općinskih službi i ostalim učesnicima u sjednici, skupa sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda.Materijali za sjednicu dostavljaju se u printanoj i elektronskoj formi.

Obrazloženje:

S obzirom da se materijali za sjednice općinskog vijeća (koji su prethodno pripremani i obrađivani na računarima) dostavljaju u printanoj formi, s ciljem efikasnije pripreme za sjednice, potrebno je izmjeniti član 59. Poslovnika o radu OV kako bi Stručna služba OV imala obavezu zajedno sa printanom formom slati materijale i u elektronskoj. Dostavljanje materijala i u elektronskoj formi značilo bi dostupnost istih 24h (na mobilnim telefonima i e-mailu) svakom vijećniku."